Hisenda publica la revolucionària declaració de la Renda 2015

Inici / Notícies / Hisenda publica la revolucionària declaració de la Renda 2015

Hisenda publica la revolucionària declaració de la Renda 2015

El Ministeri d’Hisenda ha publicat a la web de l’Agència Tributària, el projecte d’Ordre per la qual s’aproven els nous models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Patrimoni ( IP), exercici 2015. Les novetats tenen dos clars objectius: promoure la presentació de la Renda per Internet i telèfon, i l’estalvi de recursos materials i humans assignats a les campanyes, o sigui, reduir plantilla i estalviar paper.

En aquest document, a falta de la seva aprovació definitiva pel que podria patir alguna modificació, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació de les declaracions, els procediments d’obtenció o posada a disposició, modificació i confirmació de l’esborrany, i es detallen els passos a seguir per a la presentació d’ambdós per mitjans telemàtics o telefònics.

Per tant, el Ministeri aprova els nous models de declaració d’ambdós impostos que han d’utilitzar tant els contribuents obligats a declarar en l’exercici 2015 per un, un altre o ambdós impostos, com els contribuents de l’IRPF no obligats a declarar que sol·licitin la devolució derivada de la normativa de l’esmentat tribut que, si s’escau, els correspongui.

En el nou model de declaració de la Renda es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia, un model que ha de ser utilitzat per tots els contribuents, qualsevol que sigui la comunitat autònoma de règim comú en la qual hagin tingut la residència en l’exercici 2015.

Es manté el mecanisme per a l’obtenció del número de referència perquè el contribuent pugui disposar de l’esborrany de la declaració o de les seves dades fiscals des del primer dia de la campanya, sense esperar a l’enviament per correu ordinari. El número de referència es pot obtenir a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, consignant el número d’identificació fiscal (NIF) de l’obligat tributari o obligats tributaris, l’import de la casella 490 de la declaració de l’impost sobre la renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2014 i el número de telèfon mòbil en què es vulgui rebre’l mitjançant SMS. Igualment, podrà obtenir-lo mitjançant trucada telefònica al número de telèfon 901 12 12 24, aportant les dades esmentades anteriorment.

Els contribuents, un cop hagin obtingut el número de referència, podran accedir al seu esborrany a través del Servei de presentació de declaracions / confirmació i modificació de l’esborrany, des d’on podran confirmar l’esborrany de declaració o, si escau, modificar-lo i confirmar-ho.

També es podrà accedir a l’esborrany o les dades fiscals directament, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària. Aquest any, com a novetat, els contribuents que a més de les rendes a què es refereix l’apartat 1 de l’article 98 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, hagin obtingut durant el exercici rendes de qualsevol altra naturalesa, excloses les derivades d’activitats econòmiques, podran obtenir el seu esborrany de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a través del Servei de presentació de declaracions / confirmació i modificació de l’esborrany.

MÉS TRÀMITS PER INTERNET

En el cas de confirmació de l’esborrany de declaració o de la presentació de la declaració de l’impost amb resultat a ingressar, quan el contribuent no opti per la domiciliació bancària, o en els supòsits d’ingrés parcial del deute, es podrà efectuar el pagament del import resultant per via electrònica, utilitzant el sistema de signatura amb clau d’accés a un registre previ com a usuari, el número de referència o el certificat electrònic reconegut.

Aquestes mesures responen, d’una banda, a l’objectiu de promoure entre els contribuents la utilització de mitjans electrònics o telemàtics en aquest àmbit i, de l’altra, al de aconseguir una major racionalitat i eficiència en la gestió dels recursos materials i humans assignats al desenvolupament de la campanya.

Amb el propòsit de continuar facilitant als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries, en la present Ordre es procedeix a mantenir en la seva integritat el procediment utilitzat en anteriors campanyes per a la domiciliació bancària a les entitats de crèdit que actuïn com a col·laboradores en la gestió recaptatòria del pagament dels deutes tributaris resultants de determinades declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. En concret, la domiciliació bancària segueix quedant reservada en el present exercici únicament a les declaracions que es presentin per via electrònica, a les que s’efectuïn a través dels serveis d’ajuda prestats a les oficines de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o les habilitades a aquest efecte per les comunitats autònomes, ciutats amb estatut d’autonomia i entitats locals i que es presentin electrònicament a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com als esborranys de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques la confirmació es realitzi per mitjans telemàtics, telefònics o a les oficines abans esmentades.

Finalment, amb idèntic propòsit de facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries, es preveu la possibilitat de presentar la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i confirmar o subscriure l’esborrany de declaració en les oficines de les administracions tributàries de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia.

NOU MODEL DE DECLARACIÓ DE L’IRPF

1. S’aprova el model de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i els documents d’ingrés o devolució, consistents en:

a) Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model D-100,

b) Documents d’ingrés o devolució: 1r. Model 100. Document d’ingrés o devolució de la declaració del, que consta de dos exemplars, un per al contribuent i un altre per a entitat col·laboradora – AEAT. El nombre de justificant que ha de figurar en aquest document serà un nombre seqüencial els tres primers dígits del qual es corresponen amb el codi 100. 2n. Model 102. Document d’ingrés del segon termini de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. El nombre de justificant que ha de figurar en aquest document serà un nombre seqüencial els tres primers dígits del qual es corresponen amb el codi 102.

2. Seran vàlides les declaracions i els seus corresponents documents d’ingrés o devolució subscrits pel declarant que es presentin en paper imprès obtingut mitjançant el programa d’ajuda o mitjançant el Servei de presentació de declaracions / confirmació i modificació de l’esborrany elaborat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Per a la impressió mitjançant el programa d’ajuda desenvolupat per l’AEAT serà necessari disposar de connexió a internet. Les dades impreses en aquestes declaracions i en els seus corresponents documents d’ingrés o devolució prevaldran sobre les alteracions o correccions manuals que es puguin produir sobre aquests, per la qual cosa aquestes no produeixen efectes davant l’Administració tributària, llevat de les que es refereixin al Codi Internacional de Compte Bancari (IBAN) que podrà ser modificat en el moment de la presentació a l’entitat col·laboradora. No obstant això per motius de seguretat, la dada del número d’identificació fiscal (NIF) de l’obligat tributari s’haurà d’omplir manualment.

3. El nombre de justificant que ha de figurar en les declaracions que s’obtinguin a través del Servei de presentació de declaracions / confirmació i modificació de l’esborrany serà un nombre seqüencial els tres primers dígits del qual es corresponen amb el codi 101 si el resultat de la declaració és a ingressar, i amb el codi 103 si el resultat de la declaració és a retornar o negatiu.

E. Ruiz-Hidalgo  / www.invertia.com

Dilluns, 4 de Gener de 2016 – 11:30 h.

Articles Recents

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Comença a escriure i premeu Intro per buscar