Reforma Fiscal 2015 – Autònoms

Inici / Notícies / Reforma Fiscal 2015 – Autònoms

Reforma Fiscal 2015 – Autònoms

Reformes a tenir en compte per a autònoms

Concepte de rendiments íntegres d’activitats econòmiques

Es modifica el concepte d’activitat econòmica en dos supòsits:

A) En el cas de rendiments obtinguts per contribuents que siguin socis d’entitats que realitzin activitats professionals s’exigeix l’alta a la Seguretat Social o mutualitat Alternativa a la Seguretat Social.

B) En el cas d’activitats econòmiques consistents en l’arrendament d’immobles s’elimina el requisit de disposar d’un local destinat a la gestió de l’activitat, i continua el requisit que s’utilitzi com a mínim una persona  amb contracte laboral i a jornada completa per a l’ordenació de l’activitat.

 Determinació del rendiment net en la modalitat d’estimació directa simplificada

Cal recordar, que la determinació dels rendiments d’activitats econòmiques s’efectúa, amb caràcter general, pel mètode d’estimació directa, admetent dues modalitats, la normal i la simplificada.

Doncs bé, en el règim d’estimació directa, modalitat simplificada, que és el que apliquen gairebé tots els autònoms que no estan en mòduls ¿ha canviat alguna cosa amb la reforma?

Gairebé res, tan sols dos canvis o novetats:

A) El 2015 i següents, es redueix l’import net de xifra de negocis en l’any immediat anterior per al conjunt d’activitats de 600.000 euros a 500.000 euros.

B) També des de 2015, l’import que es deduïa per provisions i despeses de difícil justificació, que era del 5%, es manté, però s’estableix un import màxim per aquest concepte de 2.000 euros anuals de deducció.

Règim d’estimació objectiva (mòduls)

En relació amb el règim d’estimació objectiva, amb efectes des de l’2016.01.01, es modifiquen els llindars quantitatius que determinen l’aplicació del citat règim i passen a excloure del règim les activitats classificades en determinats epígrafs de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). En concret, destaquem les següents novetats:

a) La reforma redueix el llindar d’exclusió per aplicar el mètode d’estimació objectiva tant per als que realitzen activitats agrícoles, ramaderes o forestals o qualssevol altre. En el primer cas, el llindar d’exclusió per a les mateixes es fixa en 200.000 euros amb la reforma (fins ara 300.000 euros). En el segon, el volum dels rendiments íntegres no pot superar 150.000 euros (abans 450.000 euros amb caràcter general).

Per calcular el volum de rendiments íntegres es tindran en compte totes les operacions amb independència que existeixi o no obligació d’emetre factura per elles.

A més, s’estableix que el mètode d’estimació objectiva no podrà aplicar quan el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional superi 75.000 euros anuals.

Així mateix, si el volum de compres en béns i serveis de l’exercici anterior sobrepassa l’import de 150.000 euros, tampoc serà possible determinar el rendiment net a través de mòduls.

b) Activitats excloses del mètode d’estimació objectiva a partir de 2016: La Ordre Ministerial per la qual es desenvolupen per a l’any 2016 el mètode d’ estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA no inclourà en el seu àmbit d’aplicació les activitats incloses en la divisió 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE (relacionades amb fabricació i construcció fonamentalment) a què hi hagi obligació de retenir sobre els ingressos que obtenen.

Reduccions dels rendiments

La reducció del 40% aplicable als rendiments d’activitats econòmiques amb un període de generació superior a dos anys (així com aquells que es qualifiquen reglamentàriament com a obtinguts de manera notòriament irregular en el temps) es redueix a un 30% i amb un nou límit de base de reducció de 300.000 euros anuals, a més d’exigir-se que es percebin en un sol període impositiu.

D’altra banda, s’estableix una reducció del rendiment net de les activitats econòmiques de 2.000 euros, que s’incrementa si concorren determinades circumstàncies i si es compleixen certs requisits.

En cas de no complir els requisits previstos en la normativa, els contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros, incloses les de la pròpia activitat econòmica, podran reduir el rendiment net de les activitats econòmiques en determinades quanties en funció de les rendes.

Tributació de determinades rendes obtingudes per taxistes

Per a l’activitat de transport per autotaxi (epígraf 721.2 de la secció primera de l’IAE) que apliqui el mètode d’estimació objectiva s’introdueix una reducció, d’acord amb determinades regles específiques, dels guanys patrimonials que es posin de manifest per la transmissió d’actius fixos intangibles quan la transmissió estigui motivada per incapacitat permanent, jubilació o cessament d’activitat per reestructuració del sector.

El nou règim consisteix que, a partir del 2015, quan es transmeti la llicència, per exemple, només la part proporcional del guany generat fins 31-12-14 es reduirà en funció de la seva antiguitat en el patrimoni de l’empresari, tributant plenament la resta.

Novetats pels socis de les SCP (Societat Civil Privada)

El 2015 sí, però en 2016 les societats civils a fi mercantil passen a ser contribuents de l’Impost sobre Societats, i, per tant, els socis ja no hauran d’integrar en el seu IRPF les rendes que hagin obtingut aquestes entitats. Naturalment, sí tributaran, si escau, pels beneficis que els hagin repartit.

S’estableix un règim fiscal especial per a la dissolució i liquidació de societats civils en què concorrin circumstàncies com que amb anterioritat a 1 de gener de 2016 els hagués resultat d’aplicació el règim d’atribució de rendes o que a partir de 1 gener 2016 compleixin els requisits per adquirir la condició de contribuents l’impost sobre societats.

El règim fiscal suposa bàsicament l’exempció o diferiment d’impostos; en l’IRPF, l’Impost sobre Societats i l’Impost sobre la renda de no residents dels socis s’estableix un règim similar al que es va regular en el seu dia per a la dissolució de les societats patrimonials.

Els socis de societats civils a les quals s’hagi aplicat el règim d’atribució de rendes i adquireixin la condició de contribuents de l’Impost sobre Societats, podran seguir aplicant la deducció en activitats econòmiques que estiguessin pendents d’aplicació a 1 de gener de 2016, sempre que es compleixin les condicions i requisits establerts en la Llei de l’Impost sobre Societats.

Retencions professionals

El tipus de retenció previst per als rendiments d’activitats professionals (19%, 20% el 2015) es redueix al 15% des del 5 de juliol de 2014 quan el volum de rendiments íntegres d’aquestes activitats de l’exercici anterior sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% de la suma de rendiments del treball i d’activitats econòmiques.

Si tens algun dubte o necessites assessorament personalitzat per part d’un expert, posa’t en contacte amb nosaltres.

Articles Recents

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Comença a escriure i premeu Intro per buscar