Reforma fiscal 2015 – Particulars

Inici / Notícies / Reforma fiscal 2015 – Particulars

Reforma fiscal 2015 – Particulars

Reformes a tenir en compte per particulars

Deduccions en la quota de l’IRPF

– Deducció per inversions: Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques i compleixin els requisits establerts per a l’aplicació del règim especial d’empreses de reduïda dimensió podran deduir el 5% dels rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu que s’inverteixin, en el mateix període impositiu o en el següent, en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent.

– Deducció per donacions: Se suprimeix la deducció del 10% per a les quantitats donades a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública no acollides a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

En relació amb les deduccions que preveu la Llei 49/2002 que podran aplicar les persones físiques que realitzin donacions a entitats acollides a l’esmentada llei es millora el percentatge de deducció incrementant-se al 30% (transitòriament per al 2015 serà el 27,5%) i s’estimula la fidelització de les donacions mitjançant un increment de les deduccions.

– Deduccions per aportacions a partits polítics: Se suprimeix la reducció per quotes i aportacions a partits polítics i es substitueix per una nova deducció del 20% sobre les quotes d’afiliació i les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o Agrupacions d’Electors, sobre una base màxima de 600 euros anuals.

– Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla: Es condiciona la possibilitat d’acollir deducció les rendes procedents de societats que operin efectivament i materialment a aquests territoris a que corresponguin a rendes a les quals sigui aplicable la bonificació establerta en l’Impost sobre Societats en determinats supòsits.

– S’elimina la deducció per compte estalvi-empresa i la deducció per obtenció de rendiments del treball i activitats econòmiques. No formen part de la base de deducció per inversió en empreses de nova o recent creació l’import de les accions o participacions adquirides amb el saldo de comptes estalvi-empresa en la mesura que aquest saldo hagi estat objecte de deducció.

– S’elimina la deducció per lloguer d’habitatge habitual, si bé es manté transitòriament per als contribuents que hagin celebrat un contracte de arrendament amb anterioritat a 1 gener 2015 pel qual s’hagin satisfet, amb anterioritat a aquesta data, quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual i sempre que el contribuent hagi tingut dret a la deducció en relació amb les quantitats satisfetes pel lloguer d’aquest habitatge en un període impositiu meritat amb anterioritat a 1 gener 2015.

– Es creen deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec per als contribuents que realitzin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, amb certs límits. Es podrà sol·licitar a l’AEAT l’abonament de les deduccions de forma anticipada.

Lloguer d’un habitatge

Si tenim rendes inferiors a 24.107 € i estem pensant en viure de lloguer, sapigueu que si vau signar abans de 2015 podreu reduir la vostra despesa fiscal aplicant la deducció de fins al 10,05% de l’import satisfet en 2015 i següents. Amb la reforma es perdrà aquest incentiu fiscal

Plans de pensions

Si té un pla de pensions, a partir de 2015 l’import màxim de la reducció serà només 8.000 €. Per altra banda, tot el que aporti el 2014 i en anys anteriors podrà rescatar sense cap problema a partir de 2025. La novetat del 2015 radica en poder rescatar els plans als 10 anys, encara que no es produeixi la contingència assegurada.

Diferiment a la obtenció de rendes

Independentment de casos especials, han baixat el IRPF, tant el que grava la renda general com la de l’estalvi. Per tant, convindrà diferir el cobrament de noves rendes a 2015 i, més encara, a 2016. Pot ser el cas de l’obtenció de interessos de dipòsits, bons o rendes d’activitats econòmiques.

Rendes exemptes per a majors de 65 anys

Si vostè té més de 65 anys i està pensant en vendre, donar o permutar algun bé, diferent a l’habitatge habitual, amb plusvàlua, pagarà menys que a 2014. A partir de 2015, no tributarà si l’import obtingut el reinverteix en una renda vitalícia, amb un màxim de 240.000 euros

Coeficients d’abatiment

Si va adquirir qualsevol bé abans del 1995, sàpiga que si ho ven, dóna o permuta abans de, podrà aplicar els coeficients d’abatiment plenament, és a dir, tindrà un estalvi fiscal important, i reduirà la plusvàlua 2015 obtinguda proporcionalment fins al 20 gener 2006 considerablement o en la seva totalitat. Els coeficients s’eliminaran només per la part de la plusvàlua proporcional al valor de la transmissió o de la suma dels imports de les transmissions que excedeixi de 400.000 euros a partir del 1 gener 2015.

Coeficients de correcció monetària

Si està pensant en transmetre un immoble adquirit en 2012 o en anys anteriors, també li interessa fer números. A partir de 2015 a la transmissió d’immobles no se li aplicarà la correcció monetària, encara que el tipus de gravamen en aquest any i en els següents serà menor que el de 2014.

Inversions a curt i a llarg termini

Si té accions, immobles o qualsevol altre actiu que vol vendre, però ha d’esperar per motius fiscals més d’un any, per a tributar a la part de l’estalvi en lloc de la tarifa general, sàpiga que ja pot transmetre en 2015 sense esperar que es compleixi el termini i tributar en la part de l’estalvi. Això és perquè a partir del 2015 els guanys que derivin de transmissions tributen totes als tipus de l’estalvi, sigui quin sigui el seu període de generació.

Deteriorament d’actius

A partir del 2015, si els seus actius perden valor, el deteriorament comptable ja no serà fiscalment deduïble.

Articles Recents

Deixar un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Comença a escriure i premeu Intro per buscar